GDPR

  1. Zásady ochrany osobných údajov

   

  Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie je pre nás prvoradé. Vaše osobné údaje spracúvame a dbáme na ich bezpečnosť v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( GDPR)               a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov platný od 25.5.2018.

   

  Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť :

  AMP WELD a.s.
  Konská 568
  013 13 Rajecké Teplice
  IČO: 44562527
  Zapísaná na Okresnom súde Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10667/L

   (ďalej len „prevádzkovateľ“).

  Spracúvame následovne údaje:

  Pri predaji a následom doručení tovaru si musíme plniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, a preto spracúvame vaše osobné údaje v tomto rozsahu:

  • titul, meno a priezvisko/ názov firmy
  • e-mailová adresa
  • telefónne číslo
  • adresa
  • IČO
  • DIČ/IČ DPH

  Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme a to z dôvodu plnenia zmluvy alebo oprávneného záujmu, účelom ktorých môžu byť všetky alebo niektoré z nasledovných:

  • uzatvorenie zmluvy a jej plnenie, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie
  • aby sme mohli plniť zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou
  • aby sme Vás mohli informovať o novinkách a zmenách v súvislosti s produktami, ktoré ste u nás zakúpili
  • aby sme s vami mohli komunikovať v obchodnom styku

  Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Vaše osobné údaje sú uložené výlučne na našom serveri, ktorý sa nachádza v chránenom priestore pod neustálym dohľadom zabezpečovacieho zariadenia. Zabezpečenie počítačovej siete je v súlade s požadovanými bezpečnostnými pravidlami. Vaše osobné údaje nešírime, ani nepredávame tretím stranám za účelom marketingu, ani ich nezdieľame so žiadnymi ďalšími subjektami s výnimkou zmluvných sprostredkovateľov zároveň vaše osobné údaje nepoužívame na mailové kampane rôznych produktov, ktoré nesúvisia s predmetom zmluvného vzťahu a ani na profilovanie.

  Našim oprávneným záujmom, v súlade s bodom 47 recitálu a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( GDPR ), je výkon úloh spojených s podnikateľskou činnosťou, v súlade s požiadavkami obchodných partnerov a v ich prospech.

  Vaše osobné údaje uchovávame:

  • Účtovníctvo - účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
  • Kúpne zmluvy - kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
  • Evidencia reklamácii - dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
  • Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory - dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
  • Oprávnený záujem - údaje sa uchovávajú po dobu, počas ktorej trvá oprávnený záujem prevádzkovateľa

  Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, prípadne nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, alebo si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne môžete nám dať o tom vedieť:

  • odoslaním e-mailu na adresu: amp@ampweld.sk
  • telefonicky na tel. č.: + 421 42 4325426
   Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

   

  2. Poučenie o vašich právach

   

  Každá dotknutá osoba, osobné údaje ktorej sa spracúvajú, má právo:

  • na prístup k údajom
  • na opravu
  • na vymazanie
  • na obmedzenie spracúvania
  • na prenosnosť údajov
  • namietať

  Právo na prístup k údajom

  Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

  Právo na opravu

  Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

  Právo na vymazanie

  Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

  • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
  • odvoláte svoj súhlas;
  • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
  • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
  • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

  Právo na obmedzenie spracúvania

  Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

  • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
  • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
  • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
  • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

  Právo na prenosnosť údajov

  Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

  Právo namietať

  Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

  • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
  • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
  • vytvárania zákazníckeho profilu,
   môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

  Ako môžete tieto práva vykonávať?

  • Všetky práva si môžete jednoducho uplatniť odoslaním emailu na adresu : amp@ampweld.sk

  Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

  Záverečné ustanovenia

  Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia 25. 5. 2018
  Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. Každá zmena bude bezodkladne publikovaná na našich webových stránkach.

   ____________________________________________________________________________________________________

   Celé znenie zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( GDPR ) si možete prečítať tu.